سکونتگاه­ های انسانی کشور و در این بین شمال کشور در سال­ های اخیر با تغییرات و تحولات گسترده در زمینه فعالیت ­های اقتصادی، مناسبات اجتماعی، کاربری اراضی، حکمروایی محلی و ... مواجه بوده که ساختار فضایی این پهنه جغرافیایی از کشور را با مسائل و مشکلات عدیده ­ای مواجه کرده است. در این راستا شناسایی نقش بازیگران منطقه ­ای، ناحیه­ ای و محلی از یک طرف و طرح مساله به صورت آکادمیک از طرف دیگر موجب شد تا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سومین همایش توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر را برگزار نماید.