- اندیشه ­های جغرافیایی و توسعه پایدار فضایی

- توسعه پایدار فضایی در سکونتگاه­های شهری

- توسعه پایدار فضایی در سکونتگاه­های روستایی

- برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه

- توسعه پایدار فضایی در استقرارگاه­های عشایری

- آب و هوا و توسعه پایدار فضایی

- ژئومورفولوژی و توسعه پایدار فضایی

- منابع آب و خاک و توسعه پایدار فضایی

-منابع جنگل و مرتع و توسعه پایدار فضایی

- جغرافیای سیاسی و توسعه پایدار فضایی

- توسعه پایدار فضایی درسواحل جنوبی دریای خزر

-گردشگری و توسعه پایدار فضایی درسواحل جنوبی دریای خزر

- توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان

-گردشگری و توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان

-اقامتگاه های بوم گردی و توسعه پایدار فضایی دراستان گیلان

- برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه در استان گیلان