• تلاش در جهت کمک به تحقق توسعه پایدار در برنامه ششم توسعه در سکونتگاه ­های انسانی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر
  • شناخت و ارایه جدیدترین و مهترین مسائل و مشکلات فضایی کشور با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر
  • ارایه راهکارهای علمی و عملی جهت تعدیل و حل مسائل و مشکلات فضایی کشور با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر