- تلاش در جهت کمک به تحقق توسعه پایدار در برنامه ششم توسعه در سکونتگاه­های انسانی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر

- شناخت و ارایه جدیدترین و مهترین مسائل و مشکلات فضایی کشور با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر

- ارایه راهکارهای علمی و عملی جهت تعدیل و حل مسائل و مشکلات فضایی کشور با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر