کمیته اختیاری 1

دکتر محمد دوستار

دکتر محمد دوستار

رئیس
m_dostaryahoo.com
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت

کمیته علمی

دکتر نصراله مولائی هشجین

دکتر نصراله مولائی هشجین

دبیر
nmolaeihiaurasht.ac.ir
استاد، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر حسن افراخته

دکتر حسن افراخته

عضو کمیته علمی
afrakhtehkhu.ac.ir
استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدتقی شیخی

دکتر محمدتقی شیخی

عضو کمیته علمی
mtshykhiyahoo.com
استاد دانشگاه الزهرا
دکتر علیرضا استعلاجی

دکتر علیرضا استعلاجی

عضو کمیته علمی
al_estelajiyahoo.com
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
دکتر علی شکور

دکتر علی شکور

عضو کمیته علمی
alishakoor52yahoo.com
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عضو کمیته علمی
eftekhaamodares.ac.ir
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهلول علیجانی

دکتر بهلول علیجانی

عضو کمیته علمی
alijanikhu.ac.ir
استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر نصرالله مولائی هشجین

دکتر نصرالله مولائی هشجین

عضو کمیته علمی
nmolaeihiaurasht.ac.ir
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر مصطفی تالشی

دکتر مصطفی تالشی

عضو کمیته علمی
taleshi_moyahoo.com
استاد دانشگاه پیام نور
دکتر مسعود مهدوی

دکتر مسعود مهدوی

عضو کمیته علمی
mahdavihajyahoo.com
استاد دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا رضوانی

دکتر محمدرضا رضوانی

عضو کمیته علمی
rrezvaniut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا ثروتی

دکتر محمدرضا ثروتی

عضو کمیته علمی
rezasarvatiyahoo.com
استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجید یاسوری

دکتر مجید یاسوری

عضو کمیته علمی
myasouriguilan.ac.ir
استاد دانشگاه گیلان
دکتر مجید شمس

دکتر مجید شمس

عضو کمیته علمی
fazelman362yahoo.com
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
دکتر مجتبی قدیری معصوم

دکتر مجتبی قدیری معصوم

عضو کمیته علمی
mghadiriut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
دکتر فرامرز بریمانی

دکتر فرامرز بریمانی

عضو کمیته علمی
f.barimaniumz.ac.ir
استاد دانشگاه مازندران
دکتر علی اکبر عنابستانی

دکتر علی اکبر عنابستانی

عضو کمیته علمی
anabestanium.ac.ir
استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس سعیدی

دکتر عباس سعیدی

عضو کمیته علمی
asaidicc.sbu.ac.ir
استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس بخشنده نصرت

دکتر عباس بخشنده نصرت

عضو کمیته علمی
bakhshandehnosratedalat.ac.ir
استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر صدیقه لطفی

دکتر صدیقه لطفی

عضو کمیته علمی
s.lotfiumz.ac.ir
استاد دانشگاه مازندران
زنده یاد دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

زنده یاد دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی

عضو کمیته علمی
shmotieeut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
دکتر رحیم سرور

دکتر رحیم سرور

عضو کمیته علمی
sarvarh83gmail.com
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر وکیل حیدری ساربان

دکتر وکیل حیدری ساربان

عضو کمیته علمی
v_heidariuma.ac.ir
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمود جمعه پور

دکتر محمود جمعه پور

عضو کمیته علمی
mahjom43gmail.com
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر بهمن رمضانی

دکتر بهمن رمضانی

عضو کمیته علمی
bahmanr2000gmail.com
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر احمد پوراحمد

دکتر احمد پوراحمد

عضو کمیته علمی
apouraut.ac.ir
استاد دانشگاه تهران
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

عضو کمیته علمی
goudarzvandcheginiiaurasht.ac.ir
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر محمدتقی رهنمایی

دکتر محمدتقی رهنمایی

عضو کمیته علمی
rahnemai1323yahoo.com
استاد دانشگاه تهران

دکتر تیمور آمار

دکتر تیمور آمار

دبیر کمیته علمی
amariaurasht.ac.ir
دانشیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد داسلامی واحد رشت
دکتر فرهاد جوان

دکتر فرهاد جوان

عضو کمیته پشتیبانی
farhad.javan91yahoo.com
دکتری دانشگاه خوارزمی

کمیته اجرایی

دکتر عیسی پوررمضان

دکتر عیسی پوررمضان

دبیر اجرایی
pourramzaniaurasht.ac.ir
استادیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت