رئیس کنگره
دکتر محمد دوستار
رئیس
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت
پست الکترونیکی: m_dostar [at] yahoo.com
دبیر همایش
دکتر نصراله مولائی هشجین
دبیر
استاد، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: nmolaeih [at] iaurasht.ac.ir
دبیر علمی
دکتر تیمور آمار
دبیر کمیته علمی
دانشیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد داسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: amar [at] iaurasht.ac.ir
دبیر اجرایی
دکتر عیسی پوررمضان
دبیر اجرایی
استادیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: pourramzan [at] iaurasht.ac.ir
دستیار دبیر همایش
دکتر فرهاد جوان
عضو کمیته پشتیبانی
دکتری دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: farhad.javan91 [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر حسن افراخته
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: afrakhteh [at] khu.ac.ir
دکتر محمدتقی شیخی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: mtshykhi [at] yahoo.com
دکتر علیرضا استعلاجی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
پست الکترونیکی: al_estelaji [at] yahoo.com
دکتر علی شکور
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پست الکترونیکی: alishakoor52 [at] yahoo.com
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: eftekhaa [at] modares.ac.ir
دکتر بهلول علیجانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: alijani [at] khu.ac.ir
دکتر نصرالله مولائی هشجین
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: nmolaeih [at] iaurasht.ac.ir
دکتر مصطفی تالشی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: taleshi_mo [at] yahoo.com
دکتر مسعود مهدوی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mahdavihaj [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا رضوانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rrezvani [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا ثروتی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: rezasarvati [at] yahoo.com
دکتر مجید یاسوری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: myasouri [at] guilan.ac.ir
دکتر مجید شمس
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
پست الکترونیکی: fazelman362 [at] yahoo.com
دکتر مجتبی قدیری معصوم
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mghadiri [at] ut.ac.ir
دکتر فرامرز بریمانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: f.barimani [at] umz.ac.ir
دکتر علی اکبر عنابستانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: anabestani [at] um.ac.ir
دکتر عباس سعیدی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: asaidi [at] cc.sbu.ac.ir
دکتر عباس بخشنده نصرت
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: bakhshandehnosrat [at] edalat.ac.ir
دکتر صدیقه لطفی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: s.lotfi [at] umz.ac.ir
زنده یاد دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shmotiee [at] ut.ac.ir
دکتر رحیم سرور
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی: sarvarh83 [at] gmail.com
دکتر وکیل حیدری ساربان
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
پست الکترونیکی: v_heidari [at] uma.ac.ir
دکتر محمود جمعه پور
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: mahjom43 [at] gmail.com
دکتر بهمن رمضانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: bahmanr2000 [at] gmail.com
دکتر احمد پوراحمد
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: apoura [at] ut.ac.ir
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: goudarzvandchegini [at] iaurasht.ac.ir
دکتر محمدتقی رهنمایی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rahnemai1323 [at] yahoo.com