رئیس همایش
دکتر ابراهیم چیرانی
رئیس
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان- واحد رشت
پست الکترونیکی: chirani [at] iaurasht.ac.ir
دبیر همایش
دکتر نصراله مولائی هشجین
دبیر
استاد، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: nmolaeih [at] iaurasht.ac.ir
دکتر تیمور آمار
دبیر کمیته علمی
دانشیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد داسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: amar [at] iaurasht.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر عیسی پوررمضان
دبیر اجرایی
استادیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: pourramzan [at] iaurasht.ac.ir