دبیر همایش
دکتر نصراله مولائی هشجین
دبیر
استاد، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: nmolaeih [at] iaurasht.ac.ir
دبیر علمی
دکتر تیمور آمار
دبیر کمیته علمی
دانشیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد داسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: amar [at] iaurasht.ac.ir
دبیر اجرایی
دکتر عیسی پوررمضان
دبیر اجرایی
استادیار، گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پست الکترونیکی: pourramzan [at] iaurasht.ac.ir
دستیار دبیر همایش
دکتر فرهاد جوان
عضو کمیته پشتیبانی
دکتری دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: farhad.javan91 [at] yahoo.com