آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-10-24
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-10-26
تاریخ شروع کنفرانس
1401-10-28 08:30
تاریخ پایان کنفرانس
1401-10-28 16:30