آدرس دبیرخانه: رشت، دروازه لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق 95

تلفن: 01333424069

ایمیل: 3ncossd.iau@rasht.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.